Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення недержавних масових та виставково-ярмаркових заходів у місті Хмельницькому»
Четвер, 06 липня 2017, 12:46

           Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради           

          «Про затвердження  Положення  про порядок організації та проведення недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому»

 

 

І. Визначення проблеми

        Питання врегулювання проведення  недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому   є надзвичайно актуальним сьогодні. До міської ради надходять численні звернення від суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних та юридичних осіб щодо надання можливості проведення масових заходів та ярмарків на території міста. Організація фестивалів, ярмарків, інших масових заходів здійснюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про туризм»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.08 2007 №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків». Проте чинним законодавством не  визначено механізм проведення фестивалів, ярмарків.             

           У зв’язку з необхідністю впорядкування організації та проведення недержавних масових заходів,  регулювання відносин та координації  дій між виконавчим органом Хмельницької міської ради та фізичними і юридичними особами з питань, пов’язаних з їх організацією та проведенням, забезпечення безпеки, дотримання чистоти та порядку на території міста, визначення єдиних вимог до їх організації в інтересах громади міста та суб'єктів господарювання  виникла потреба у розробці та затвердженні Положення  про порядок організації та проведення  недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому (далі за текстом - Положення).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                    +

Держава

                    +

Суб'єкти господарювання,

                     +

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                     +

 

ІІ. Цілі державного регулювання

          Положення розроблено з метою   підтримки і розвитку суб`єктів підприємницької діяльності міста,      недопущення неконтрольованого розміщення об`єктів торгівлі на території міста,     створення в місті максимально сприятливих умов для розширення туристичних послуг, що надаються,    визначення порядку проведення фестивалів та ярмарок і належного контролю за їх здійсненням. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            Під час розробки проекту рішення міської ради «Про затвердження  Положення  про порядок організації та проведення  недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому»  було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

 Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць проведення фестивалів та ярмарків, проведення належної інформаційної підтримки  не може бути  ефективною для підприємницького середовища.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення «Про затвердження  Положення  про порядок організації та проведення  недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому», дозволить упорядкувати проведення фестивалів та ярмарків, дозволить баласоутримувачам залучати певні кошти в бюджет міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки не визначено порядок справляння коштів під час проведення фестивалів, ярмарків, не покриваються витрати на прибирання та організацію Заходів.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

Запровадження регулювання

Очевидні, оскільки регуляторний акт визначає порядок справляння коштів за участь в Заході та надходження до бюджету.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Запровадження регулювання

Проведення  ярмарків сприяє швидкому просуванню  продовольчих товарів до споживачів.

Відсутні, відвідування фестивалів та ярмарків не потребує витрат, окрім придбання товарів.

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

200

 200

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100%

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність регулювання  обмежує можливості здійснення підприємницької діяльності.

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною, що спричинить застосування мір адміністративного впливу,   а також матиме негативний вплив на благоустрій міста.

Запровадження регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть змогу організацію фестивалів та ярмарків здійснювати згідно затвердженого порядку, а також  залучити суб’єктів підприємницької діяльності до участі в культурній програмі заходів,  забезпеченні належної інформаційної підтримки та дотримання вимог Правил благоустрою міста.

Витрати, пов’язані з оплатою за участь в  заходах.

*Примітка: визначити кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, не представляється можливим через те, що неможливо прорахувати заздалегідь кількість учасників Заходів (фестивалів, ярмарків) та витрати через вплив регуляторного акту як індивідуально, і сумарні за альтернативами. 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення об’єктів торгівлі  та для надання послуг під час проведення фестивалів та ярмарків.

Проблема продовжує існувати.

Запровадження регулювання

4

Забезпечується отримання якісного торговельного обслуговування, якісних послуг населення  міста .

Сприяння суб’єктам господарювання щодо провадження підприємницької діяльності.

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Проблема більше існувати не буде.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

 Відсутні, не визначені вимоги до організації Заходів  щодо  інтересів громади міста та суб'єктів господарювання

 Відсутні  Заходи – немає надходжень до міського бюджету, суб'єкти підприємницької діяльності обмежені також  у  здійсненні підприємницької діяльності.

 Проблема продовжує існувати

Запровадження регулювання

 Досягнення встановлених цілей

 Організатори несуть витрати  по проведенню Заходів, суб'єкти господарювання  через сплату коштів за участь також понесуть витрати.

 Усі аспекти проблеми буде вирішено

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему 

 Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує усі проблемні питання. 

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги.

             Проектом регуляторного акта передбачено затвердження порядку та процедури організації та проведення недержавних масових заходів у місті Хмельницькому, а також вимоги до організаторів заходів. При цьому, Положення не поширюється на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, гарантованих статтею 39 Конституції України.

Проведення виставок та ярмарків у місті здійснюється виключно  у визначеному місці згідно з Додатком  до рішення сесії міської ради від 22.03.2017 №30.

            Таким чином, регуляторний акт містить порядок, який чітко регламентує відносини між органом місцевого самоврядування та юридичними та фізичними особами, пов’язані з організацією та проведенням недержавних масових заходів, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму діяльності у цій сфері.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 6  робочих зустрічей :

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради за участі представників управління культури, архітектури та містобудування, торгівлі, КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, КП «Парки і сквери».

9

Підготовлено проект рішення . Обговорення планується після оприлюднення.

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікро підприємництва:

Кількість суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: від 20 до 200 осіб.

Питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів мікро підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти мікро підприємництва понесуть витрати у вигляді плати за участь в заході, яка складає 0,5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання погодження, за 1 м2 розміщеного об’єкту за період, протягом якого проводиться Захід.

            У випадку, якщо Захід проводиться вперше або понад три дні, при розрахунку плати за договором  застосовується  коефіцієнт 0,5.

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

                УІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до регуляторного акта також будуть вноситись відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу по:

- кількості проведених фестивалів, ярмарків у м.Хмельницькому за рік, кількість учасників даних фестивалів;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та землекористувачем, балансоутримувачем;

- кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

- надходженню коштів від учасників фестивалів та ярмарків балансоутримувачами.

    ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувача, управління торгівлі, управління культури і туризму міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

Начальник управління торгівлі                                                                 Р. Сідлецька

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02