Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

6. "Про створення Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру та затвердження Статуту та втрату чинності розпорядження міської адміністрації Хмельницької міської ради народних депутатів від 14.06.93 №351"
П'ятниця, 21 грудня 2012, 13:41

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення двадцять першої сесії
№6 від 12.12.2012 р.
 
 
 
 
Про створення Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру та затвердження Статуту та втрату чинності розпорядження міської адміністрації Хмельницької міської ради народних депутатів від 14.06.93 №351
 
 
 
 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про культуру», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр.

 

2. Затвердити Статут Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру (додається).

 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міської адміністрації Хмельницької міської ради народних депутатів від 14.06.93 №351 «Про створення муніципального духового оркестру».

 

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 12.12.2012р. №6

 

СТАТУТ

Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Хмельницький муніципальний естрадно - духовий оркестр, в подальшому Оркестр є міським комунальним закладом культури.

1.2. Засновником Оркестру є Хмельницька міська рада в подальшому Власник.

1.3. Оркестр заснований на комунальній формі власності.

1.4. Оркестр безпосередньо підпорядковується управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради, в подальшому Орган управління.

1.5. У своїй діяльності Оркестр керується Конституцією України, чинними законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури України, рішеннями Хмельницької міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядчими документами управління культури і туризму Хмельницької міської ради та цим Статутом.

1.6. Оркестр є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, затвердженого Засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним номером, бланки із своїми реквізитами, кутовий штамп та інші штампи. Оркестр є професійно-творчим колективом.

1.7. Найменування Оркестру:

Повна назва – Хмельницький муніципальний естрадно - духовий оркестр;

скорочене – ХМЕДО.

Юридична адреса Оркестру: 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська,43.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Головною метою діяльності Оркестру є популяризація української національної музичної культури, популяризація кращих виконавських традицій, загальносвітових і національних музичних цінностей, пропаганда кращих творів українських композиторів і світової класики, задоволення культурних потреб мешканців міста.

2.2. Основними завданнями Оркестру є:

- створення концертних програм, які пропагують високоідейні художні твори класичної спадщини, народного мистецтва, сучасних композиторів, спрямовані на підвищення культурного рівня слухачів;

- вдосконалення професійного рівня оркестру;

- організація та участь у фестивалях, конкурсах всіх рівнів;

- підтримка юних талантів;

- організація виступів в концертних залах, палацах культури, клубах, парках культури і відпочинку, по радіо і телебаченню на території міста, області, в Україні та за її межами відповідно до чинного законодавства України:

- надання методичної допомоги самодіяльним оркестрам і оркестровим виконавцям;

- залучення композиторів та інших діячів мистецтв до створення репертуару Оркестру;

- виявлення та залучення до роботи в Оркестрі висококваліфікованих виконавців;

- рекламування концертної діяльності Оркестру;

- згідно з чинним законодавством України здійснювати інші види діяльності, які відповідають цілям, передбаченим цим Статутом.

2.3. Основними видами діяльності Оркестру є:

- створення музичних концертних програм, творчих звітів, тематичних вечорів на основній сцені, та виїздах, організація та участь в фестивалях, конкурсах;

- реалізація квитків на зазначені заходи;

- підготовка концертних програм з залученням солістів, диригентів, творчих колективів з України та з зарубіжжя, концертів на основній власній чи орендованій сцені, на телебаченні;

- надання методичної, творчої допомоги самодіяльним, народним колективам;

- організація благодійних акцій, програм на власній сцені і на виїздах, як силами Оркестру, так і з залученням запрошених творчих колективів, як самостійно, так і спільно з громадськими організаціями;

- проведення стажування працівників творчих музичних професій, обмін досвідом, запрошення провідних спеціалістів музичного мистецтва для проведення майстер - класів, занять з фахових дисциплін;

- підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових та рекламних матеріалів, пов’язаних з художньо-творчою діяльністю оркестру;

- створення та розвиток власної матеріально-технічної бази;

- організація спільних заходів з державними, комунальними, приватними юридичними особами;

- з надання платних послуг;

- здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРКЕСТРУ

 

3.1. Оркестр має право самостійно:

- визначати напрями подальшого розвитку і розширення матеріальної бази Оркестру;

- укладати договори, що не суперечать чинному законодавству України, з державними установами, громадськими, кооперативами та іншими підприємствами, установами та організаціями, окремими громадянами та творчими колективами;

- отримувати на договірних засадах та у встановленому порядку матеріали і фінансові ресурси з іншими підприємствами та організаціями;

- використовувати договірні ціни у встановленому порядку при виконанні творчих замовлень;

- брати участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо виконання завдань оркестрової діяльності;

- здійснювати діяльність як на території України, так і за її межами, набувати, наймати необхідне для своєї діяльності рухоме і нерухоме майно, від свого імені набувати майнові та немайнові права та нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;

- володіти та користуватися майном Оркестру в межах передбачених цим Статутом і чинним законодавством;

- вносити пропозиції Органу управління щодо матеріальної зацікавленості працівників як за результатами особистої праці, за загальними підсумками роботи, використання власних інструментів артистами Оркестру тощо;

- створювати структурні підрозділи (студії, колективи тощо) що діють на підставі затверджених Оркестром положень.

3.2. Оркестр зобов’язаний:

3.2.1. забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету згідно з чинним законодавством;

3.2.2. забезпечувати цільове використання комунального майна бюджетних та позабюджетних коштів;

3.2.3. створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержуватися вимог чинного законодавства про працю, соціального страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

3.2.4. забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Власника та Органу управління в межах їх повноважень, надавати послуги згідно з предметом діяльності;

3.2.5. здійснювати ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством.

3.3. Адміністрація Оркестру забезпечує дотримання  встановленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів.

 

4. МАЙНО ОРКЕСТРУ

 

4.1. Майно Оркестру складають його основні фонди і обігові кошти, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

4.2. Майно, закріплене за Оркестром Власником є власністю територіальної громади міста Хмельницького і належить йому на праві оперативного управління, підлягає обліку згідно з чинним законодавством. Здійснюючи оперативне управління, Оркестр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Відчуження, списання та передача в оренду, користування основних засобів здійснюється у порядку, встановленому Засновником.

4.3. Джерелами формування майна та коштів Оркестру є:

4.3.1. кошти міського бюджету;

4.3.2. кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;

4.3.3. гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

4.3.4. інші не заборонені законодавством джерела.

 

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

5.1. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Оркестру, приймаються директором за участю трудового колективу Оркестру.

5.2. Трудовий колектив Оркестру складають усі громадяни, які через свою працю беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Оркестром.

5.3. Права і обов’язки працівників Оркестру визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

5.4. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Оркестру.

5.5. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові збори скликаються директором Оркестру, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу.

5.6. Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані також на вимогу 1/2 членів трудового колективу Оркестру.

5.7. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

5.8. Загальні збори трудового колективу Оркестру:

- розглядають та затверджують проект колективного договору, звіти про його виконання;

 - розглядають і вирішують питання про організаційні форми самоврядування трудового колективу Оркестру;

 - здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

5.9. У Оркестрі відповідно до вимог чинного законодавства укладається колективний договір, який регулює трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Оркестру, питання охорони праці, соціального розвитку Оркестру.

5.10. Право на укладання колективного договору від імені власника майна або уповноваженого ним органу надається директору Оркестру з однієї сторони і профспілковому чи іншому уповноваженому на представництво трудовим  колективом Оркестру органу, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони.

  

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Оркестр є некомерційною установою, закладом культури зі статусом бюджетної неприбуткової організації.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Оркестру здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту.

6.3. Фінансування Оркестру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також власних надходжень від основної та господарської діяльності, безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.

Оркестр, як розпорядник бюджетних коштів, несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями та здійсненням процедур та вимог, встановлених Бюджетним кодексом.

Розпорядник бюджетних коштів бере бюджетні зобов’язання проводити видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Кошториси доходів та видатків Оркестру затверджує, після перевірки поданих розрахунків, головний розпорядник коштів – Орган управління, який і здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів та аналізує ефективність їх використання.

6.4. Структура, гранична чисельність, штатний розпис Оркестру розробляється та затверджується Директором - художнім керівником Оркестру за погодженням з Органом управління. Фонд оплати праці розробляється Директором-художнім керівником та затверджується Органом управління.

6.5. В разі зміни керівника Оркестру обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у порядку передбаченому законодавством.

6.6. Планування діяльності Оркестру здійснюється за річним та поточними планами на місяць і тиждень.

6.7. Заклад у процесі і провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту згідно кошторису, затвердженого органом управління;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Закладу.

6.8. Збитки, завдані Оркестру, юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Кошти міського бюджету на утримання Оркестру, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунку Оркестру.

6.10. Кошти, що надходять з різних джерел, після обов’язкових платежів використовуються Оркестром на:

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази;

- організацію гастрольної діяльності, участі колективу у фестивалях та конкурсах;

- соціально-культурні, побутові та інші потреби колективу тощо.

6.11. Звіти про виконання кошторису подаються в порядку, строки та за формами, встановленими чинним законодавством. Перевірка фінансово-господарської діяльності Оркестру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. УПРАВЛІННЯ ОРКЕСТРОМ

 

7.1. Очолює і здійснює керівництво Оркестром директор – художній керівник, який призначається і звільняється Хмельницьким міським головою. З ним укладається контракт. В контракті визначаються термін дії, права, обов’язки і відповідальність керівника; умови матеріального забезпечення, умови звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених законодавством України за контрактом.

7.2. Директор відповідно до чинного Законодавства:

- здійснює безпосереднє керівництво Оркестром, організовує і спрямовує його діяльність;

- забезпечує управління коштами і майном Оркестру, здійснює контроль за їхнім використанням, несе відповідальність за високий художньо-творчий рівень програм і концертних номерів, за дотриманням планової, творчої і фінансово-господарської та договірної дисципліни;

- у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для виконання співробітниками Оркестру;

- у встановленому порядку несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення документації та статистичної звітності;

- приймає на посади і звільняє з посади заступника директора, диригента, працівників. Заступник директора та диригент призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням Органом управління;

- без довіреності представляє інтереси Оркестру у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- згідно з чинним законодавством укладає угоди, контракти, договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

- розпоряджається коштами і майном Оркестру, в межах наданих йому Засновником повноважень;

- визначає посадові обов’язки співробітників Оркестру, вживає заходів щодо заохочення та застосовує дисциплінарні стягнення до них;

- за погодженням з Органом управління, розробляє та затверджує структуру, штатний розпис Оркестру;

- у встановленому порядку звітує перед Власником та Органом управління;

- за успішну творчу та ініціативну працю представляє творчих працівників до нагородження, присвоєння почесних звань у відповідності з діючим законодавством;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

7.3. Орган управління:

7.3.1. здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Оркестру;

7.3.2. вносить пропозиції міському голові щодо призначення та звільнення директора – художнього керівника, заохочення та притягнення директора Оркестру до дисциплінарної відповідальності;

7.3.3. погоджує призначення та звільнення з посади заступника директора і диригента Оркестру;

7.3.4. вносить міському голові пропозиції щодо розміру премій та надбавок директору Оркестру;

7.3.5. затверджує фонд оплати праці Оркестру;

7.3.6. погоджує структуру та штатний розпис Оркестру.

7.4. Оплата праці працівників Оркестру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРКЕСТРУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

8.1. Оркестр має право (за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази та власних коштів) проводити міжнародний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. Оркестр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

9.1. Оркестр припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Оркестр вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення запису до єдиного державного реєстру про припинення його діяльності.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться та підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, які встановлені для державної реєстрації Статуту.

 

Начальник управління культури і туризму А.Тарчевський

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02