"Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010р. №13 та втрату чинності рішення сьомої сесії міської ради від 15.06.2011р. №68"
Вівторок, 15 січня 2013, 16:49

 

 

Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010р. №13 та втрату чинності рішення сьомої сесії міської ради від 15.06.2011р. №68

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення другої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010 року №13 «Про зміну найменування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування та затвердження Положення, Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання у новій редакції»:

1.1. пункт 3 рішення викласти в наступній редакції:

„Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції згідно з додатком 2”;

1.2. Додаток 2 до рішення викласти в наступній редакції (додається).

 

2. Рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 року №68 «Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010 року №13» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від „___” _______ 2013 року № ___

 

ПЕРЕЛІК

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКИМ МІСЬКИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

 

І. Загальні положення

1.1 Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (надалі територіальний центр) надає:

1.1.1 соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;

1.1.2 психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;

1.1.3 соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;

1.1.4 соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

1.1.5 соціально-економічні послуги - надання натуральної чи грошової допомоги;

1.1.6 юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;

1.1.7 інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, у тому числі надання інформації про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;

1.1.8 соціально-педагогічні послуги для громадян, що перенесли інсульт – навчання, відновлення навичок самообслуговування (уміння митися, доглядати за волоссям, голитися, чистити зуби, одягатися з використанням пристосувань, тощо), організація індивідуального колекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, відновлення навичок спілкування, організація дозвілля (проведення лекцій, бесід, зустрічей, перегляд відеофільмів) громадян, що перенесли інсульт.

1.1.9 інші соціальні послуги

1.2 Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1.2.1 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

1.2.2 громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

1.3 Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в підпункті 1.2.1 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок) і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).

У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров'я надає медичний висновок управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

1.4 Громадяни, зазначені в підпункті 1.2.2 цього переліку, для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.5 У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у підпунктах 1.2.1 та 1.2.2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінпраці в установленому порядку.

1.6 Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

1.6.1 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

1.6.2 громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

1.7 Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

1.8 Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені чинним законодавством України та цим переліком:

1.8.1 громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

1.8.2 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

1.9 Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до чинного законодавства.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до законодавства України.

1.10 У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установлену законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Хмельницька міська рада, самостійно або через утворену нею комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

1.11 На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

1.12 Працівники територіального центру, які здійснюють соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

1.13 Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

1.14 Обслуговування громадян, зазначених у підпунктах 1.2.1 та 1.2.2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1.14.1 поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

1.14.2 виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

1.14.3 направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

1.14.4 зміни місця проживання;

1.14.5 поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

1.14.6 грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

1.14.7 порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

1.14.8 систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

1.14.9 виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

1.14.10 надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

1.14.11 у разі смерті громадянина.

1.15 Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина територіальним центром надсилається до відповідного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.16 Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) визначається положеннями про структурні підрозділи Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

В.о. начальника Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) А.Аванесов

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02