"Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту"
Четвер, 19 грудня 2013, 15:04

 

 

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити нову редакцію Статут комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту (додається).

 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва.

 

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2013р. №___

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту

(нова редакція)

 

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту (далі підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 17 вересня 2003 року №11 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького та є правонаступником комунального автотранспортного підприємства виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.2. Власником підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Гагаріна,3 (далі – власник).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом управління майном та господарською діяльністю підприємства в межах та обсягах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування підприємства:

українською мовою:

-         повне найменування – комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту;

-         скорочене найменування – КП по ОРМПТ;

російською мовою:

-         повне найменування – коммунальное предприятие по организации работы городского пассажирского транспорта;

-         скорочене найменування – КП по ОРГПТ.

1.7. Місцезнаходження підприємства: Україна, 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Григорія Сковороди, будинок 12.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання власника.

 

2. Мета та предмет діяльності підприємства

2.1. Метою діяльності підприємства є:

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

- забезпечення потреб населення міста в пасажирських перевезеннях автомобільним транспортом;

- надання послуг фізичним та юридичним особам, які здійснюють міські пасажирські перевезення на підставі укладених договорів;

- надання послуг по припаркуванню транспортних засобів фізичним та юридичним особам;

- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою у місті Хмельницькому;

- здійснення комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення міського бюджету.

2.2. Предметом діяльності підприємства для реалізації зазначеної вище мети є:

- організація, здійснення контролю роботи міського пасажирського транспорту, координація роботи по пасажирських послугах підприємств, підприємців незалежно до форм власності;

- вивчення попиту на пасажирські перевезення;

- вивчення пасажиропотоку, вдосконалення міської пасажирської мережі загального користування;

- організація і контроль роботи за припаркуванням автомобільного транспорту;

- транспортне обслуговування міської ради, виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради, департаментів, відділів та управлінь;

- надання послуг по технічному обслуговування транспортних засобів;

- надання автостанційних послуг;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- охорона автомобілів;

- задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в авто послугах;

- організація і контроль роботи по наданню послуг автостоянок;

- організація, забезпечення та створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями;

- надання в оренду суб’єктам підприємницької діяльності торгових місць та послуг по обслуговуванню торгових місць, місць загального користування;

- проведення робіт із впорядкування тимчасово встановлених конструкцій для господарських потреб (гаражів) на території міста Хмельницького;

- виконання робіт із демонтажу тимчасово встановлених конструкцій для господарських потреб (гаражів) в порядку, визначеному чинним законодавством;

- проведення комплексу заходів по зберіганню взятих на облік тимчасово встановлених конструкцій для господарських потреб (гаражів), які не мають власника або власники яких невідомі до визнання права власності територіальної громади міста на безхазяйне майно;

- реалізація тимчасово встановлених конструкцій для господарських потреб (гаражів) після передачі їх у власність територіальної громади та лише з дозволу міської ради і в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.3. Підприємство має право брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

2.4. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

2.5. Підприємство має право встановлювати вартість на окремі види робіт та послуг, які воно надає, в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Хмельницького і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майнам безпосередньо або через уповноважений ним орган – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

3.4. Майно підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, та перебуває на балансовому обліку підприємства і закріплюється за ним на праві господарського відання на підставі відповідного рішення власника.

3.5. Джерелами формування майна підприємства є:

- майно, передане підприємству власником;

- доходи, отримані від господарської діяльності;

- кошти банків та інших кредитних установ;

- придбане згідно із чинним законодавством майно інших підприємств, установ та організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, отримані на виконання державних або місцевих програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

3.6. Статутний (складений) капітал підприємства утворюється власником та становить 897938 грн. 00 коп. (вісімсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна підприємства здійснюється за рішенням власника, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить підприємство, згідно із порядком, визначеним чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право за згодою міської ради або уповноваженого нею органу передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно або у позику засоби виробництва і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.9. Розподіл прибутку підприємства здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.10. Розмір частки прибутку підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління підприємством

4.1. Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо використання свого майна та самоврядування трудового колективу підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) підприємства визначаються положенням про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами та які діють на підставі затверджених підприємством положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до закону.

4.5. Директор підприємства без довіреності діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності підприємства.

4.6. Трудовий колектив підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т. ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції власника належить:

- прийняття рішення про відчуження основних засобів та нерухомого майна підприємства, які є власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію підприємства та затвердження передавального та розподільчого балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства, які є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання підприємства.

4.10. До компетенції директора підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства організовує діяльність підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розпис і визначає кількість працівників підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з чинним законодавством.

Заробітна плата працівників підприємства визначається відповідно до чинного законодавства

5.4. При зміні директора підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому законом.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються підприємством, та на послуги, які надаються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів  банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством.

5.10. По отриманих підприємством кредитах власник підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття власником на себе відповідних зобов’язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством, враховуючи мету і напрямки діяльності підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними і фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються підприємством відповідно до чинного законодавства.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік та звітність

8.1. Облік та звітність підприємства здійснюється відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу Україні, положення про облікову політику та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних метрологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов’язане щорічно не пізніше ніж до 1 червня надавати державному реєстратору Хмельницької міської ради фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати підприємства за минулий рік.

8.7. Підприємство зобов’язане подавати до департаменту економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, визначені органом управління. Фінансові результати діяльності підприємства розглядається робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

8.8. Підприємство зобов’язано щорічно протягом місяця з дати державної реєстрації подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери управління якого входить підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Додатки є невід’ємною частиною Статуту.

 

10. Припинення діяльності підприємства

10.1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням власника, суду, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.2. При злитті підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього переходять всі майнові права та обов’язки підприємства.

10.4. При поділі підприємства всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворилися внаслідок поділу підприємства.

10.5. При виділення одного або декількох нових суб’єктів господарювання з підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.

10.6. При перетворені підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб’єкт господарювання до новоствореного суб’єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього підприємства.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням власника у разі:

- досягнення мети, для якого воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами підприємства);

- при збитковості підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

- визнання підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених чинним в Україні законодавством;

- за рішенням суду;

- в інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

10.9. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством.

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовуються за рішенням власника.

 

Директор КП по ОРМПТ В.Я.Богачук

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02