Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

15. "Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Хмельницького"
Понеділок, 30 грудня 2013, 17:10

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення тридцять другої сесії
№15 від 25.12.2013 р.
 
 
 
Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Хмельницького
 
 
 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Хмельницького (далі – Положення), що додається.

 

2. Управлінню торгівлі Хмельницької міської ради (В.Москалюк):

2.1. сформувати електронний довідник мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг міста Хмельницького;

2.2. оприлюднити дане рішення у газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” у десятиденний термін після його прийняття.

 

3. Дане рішення є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення усіх форм власності, на яких поширюється дія Положення і які розташовані або здійснюють свою діяльність в місті Хмельницькому.

 

4. Суб’єктам господарювання, зазначеним у п 3 даного рішення, привести режим роботи об’єктів у відповідність до Положення протягом трьох місяців з моменту набрання чинності даним рішенням.

 

5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному сайті Хмельницької міської ради та виконавчого комітету.

 

6. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова та управління торгівлі.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва.

 

 

Міський голова С.Мельник


Додаток

до рішення сесії міської ради

від 25.12.2013р. №15

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок встановлення режиму роботи обєктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Хмельницького

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (далі – об’єкти) на території міста Хмельницького (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року №833, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 року №185, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 року №854, Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року №219, Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 року №19, Правил торгівлі на ринках м.Хмельницького, затверджених рішенням Хмельницької міської ради від 12.02.2003 року №16.

1.2. Положення визначає порядок встановлення режиму роботи об’єктів та прийняте з метою забезпечення зручного для населення режиму роботи об’єктів, створення сприятливих умов для відпочинку громадян, запобігання порушення тиші, громадського порядку, іншим негативним наслідкам роботи об’єктів.

1.3. Дія Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності” (ДК 009:2010) здійснюють діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг в об’єктах, визначених Національними стандартами України “Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять” (ДСТУ 4303:2004) та “Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (ДСТУ 4281:2004), Державним стандартом України “Громадське харчування. Терміни та визначення” (ДСТУ 3862-99) та галузевим класифікатором “Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001).

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

зручний для населення режим роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг – це такий режим роботи, протягом якого задовольняються потреби населення міста у придбанні товарів або отриманні послуг у зручні для нього час доби та дні тижня, вільне обрання закладів для придбання товарів або отримання послуг та протягом якого забезпечується захист населення міста від можливих негативних наслідків діяльності підприємств (шум, порушення громадського порядку тощо);

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі – декларація) – документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє державного адміністратора про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

 

ІІ. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів

2.1. Режим роботи об’єктів в період з 08.00 до 22.00 встановлюється за декларативним методом. Про такий режим роботи об’єкта суб’єкт господарювання лише письмово повідомляє управління торгівлі Хмельницької міської ради (надалі – Управління) за формою згідно з додатком 1. Декларація подається до Центру надання адміністративних послуг за адресою вул.Соборна,16, м.Хмельницький.

2.2. Для встановлення режиму роботи об’єкта в інший час, ніж передбачено п.2.1. Положення , суб’єкт господарювання подає заяву в центр надання адміністративних послуг за формою згідно з додатком 2.

Заява повинна обов’язково містити обґрунтування зручності для населення запропонованого режиму роботи (відсутність підприємств, які надають аналогічні послуги на певній території міста або місті в цілому, задоволення потреб населення у продуктах харчування та товарів першої необхідності тощо).

До заяви додаються копії наступних документів:

- договору на охорону об’єкта, підтримання на об’єкті і прилеглій до нього території громадського порядку;

- протоколу проведення досліджень шумового навантаження (для закладів ресторанного господарства);

- що підтверджують факт встановлення на об’єкті камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження;

- про підтвердження можливості суб’єкта господарювання проводити певні дії щодо здійснення господарської діяльності в конкретному приміщенні (свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил або акт державної технічної комісії про приймання в експлуатацію, технічний паспорт на нежитлове приміщення);

- письмова згода інших співвласників та /або орендарів приміщення на встановлення режиму роботи об’єкта (за їх наявності);

- декларації відповідності матеріально-технічної бази об’єкта вимогам законодавства/ дозволу на розміщення об’єкту торгівлі чи побуту.

Вимагання документів, які не передбачені цим Положенням, забороняється. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

У разі відсутності обґрунтування зручності для населення запропонованого режиму роботи та/або не подання документів, які передбачені цим Положенням, заява залишається без розгляду, про що суб’єкт господарювання повідомляється письмово.

Про встановлення режиму роботи об’єктів виконавчим комітетом приймається рішення, яке доводиться Управлінням до відома суб’єкта господарювання особисто або шляхом направлення рекомендованого листа поштовим зв’язком за адресою, яка вказана в заяві. Розробником проекту рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи об’єкта є Управління.

2.3. Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та надання послуг, розміщених у багатоквартирних житлових будинках та на відстані менше, ніж 500 метрів від житлових будинків, загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, з 22.00 до 08.00 не встановлюється.

2.4. Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та надання послуг, які розміщені на території готелів та автозаправних станцій, з 22.00 до 08.00 встановлюється виконавчим комітетом згідно з п.2.2. Положення.

2.5. Режим роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг, розташованих на території ринку, встановлюється в загальному порядку відповідно до пункту 2.2 Положення, але не може порушувати режим роботи ринку.

2.6. Інформація про встановлений режим роботи заноситься Управлінням до журналу обліку розміщених на території міста Хмельницького об’єктів торгівлі ресторанного господарства та надання послуг в електронному вигляді та зазначається в картці обліку об’єкта в разі її наявності.

 

ІІІ. Підстави для відмови у встановленні чи зміні встановленого режиму роботи об’єкта 

3.1. У встановленні режиму роботи об’єкта згідно з п.2.2, 2.4, 2.5 Положення може бути відмовлено, а встановлений режим роботи може бути зміненим за таких підстав :

- порушення тиші на об’єкті, що підтверджено постановою про накладення адміністративних стягнень (стаття 152, що стосується порушень Правил благоустрою міста Хмельницького в частині дотримання тиші в громадських місцях, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- систематичного порушення правил торгівлі і надання послуг на об’єкті, що підтверджено двома і більше постановами суб’єкта владних повноважень про накладення адміністративних стягнень (стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- у разі надходження до виконавчих органів систематичних обґрунтованих скарг громадян щодо порушень в роботі об’єктів або незручності їх роботи, що підтверджено висновками відповідних виконавчих органів міської ради за результатами розгляду скарг.

3.2. Рішення про відмову у встановленні або зміну режиму роботи згідно з п.2.2, 2.5 Положення приймається виконавчим комітетом за наявності підстав, визначених п.3.1 Положення. Розробником проекту рішення виконавчого комітету про відмову у встановленні або зміну режиму роботи об’єкта є Управління.

3.3. У разі відмови у встановленні або зміни режиму роботи об’єкта, з підстав, визначених п.3.1. Положення, режим роботи об’єктів (окрім ринків та об’єктів підвищеної небезпеки) встановлюється відповідно до пункту 2.1 Положення. У даному випадку суб’єкт господарювання повинен повідомити Управління за формою згідно з додатком 1 (декларація) протягом десяти робочих днів з моменту отримання повідомлення про відмову у встановленні або зміну режиму роботи.

3.4. Рішення про зміну режиму роботи з підстав, визначених п.3.1 Положення, приймається з ініціативи Управління. Управління повідомляє суб’єкта господарювання про факт відмови у встановленні або зміни режиму роботи та про необхідність повідомити Управління про режим роботи згідно з п.2.1. Положення.

3.5. Режим роботи об’єкта може бути змінено, крім випадків, передбачених п.3.1 Положення, також з ініціативи суб’єкта господарювання. В даному випадку встановлення нового режиму здійснюється в порядку, визначеному даним Положенням, в залежності від запропонованого (обраного) суб’єктом господарювання режиму роботи об’єкта.

3.6.У разі зміни режиму роботи об’єкта Управління заносить відповідну інформацію до журналу обліку розміщених на території міста Хмельницького об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг в електронному  вигляді та вносить зміни до картки обліку об’єкта в разі її наявності.

 

Начальник управління торгівлі В.Москалюк

Останнє оновлення на Понеділок, 30 грудня 2013, 17:27
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02