Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 10.11.2016 року № 771 "Про проведення щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці"
Понеділок, 14 листопада 2016, 17:11

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 10.11.2016 року № 771

Про проведення щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці

З метою привернення уваги роботодавців та суспільства до створення безпечних умов праці, недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах міста, беручи до уваги розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2013 р. №52/2013-р "Про затвердження Положення про обласний щорічний огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві”, керуючись Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Проводити щорічно міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці.

2. Затвердити Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці (додається).

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради забезпечити виконання Положення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

Міський голова О. Симчишин

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 10.11.2016 року № 771

Положення

про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

І. Загальні положення

1.1. Щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, (далі - міський огляд-конкурс) проводиться з метою дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, закладах різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю населення, забезпечення реалізації державних гарантій у сфері охорони праці.

1.2. Завданням міського огляду-конкурсу є активізація діяльності роботодавців у частині забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань, використання досвіду переможців міського огляду-конкурсу та проведення на його базі роз'яснювально-пропагандистської і профілактичної роботи з питань охорони праці.

1.3. Огляд-конкурс проводиться до Дня охорони праці в Україні в період з березня по квітень щороку.

1.4. Організація та проведення міського огляду-конкурсу здійснюється організаційним комітетом, персональний склад якого затверджується розпорядженням міського голови за поданням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.

1.5. Засновником огляду-конкурсу є Хмельницька міська рада.

ІІ. Учасники міського огляду-конкурсу

2.1. Учасниками міського огляду-конкурсу мають право бути підприємства, установи, організації, заклади різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю та здійснюють свою діяльність на території міста.

2.2. Перелік учасників міського огляду-конкурсу формується організаційним комітетом на підставі заяви керівника на ім'я голови організаційного комітету про участь в міському огляді-конкурсі (зразок заяви додаток 1 до Положення) та заповненої таблиці показників діяльності підприємства, установи, організації, закладу з питань охорони праці (додаток 2 до Положення).

ІІІ. Підведення підсумків міського огляду-конкурсу

3.1. Підсумки міського огляду-конкурсу підводяться організаційним комітетом.

3.2. Переможці міського огляду-конкурсу визначаються за результатами роботи за попередній рік.

3.3. Підведення підсумків здійснюється на підставі таблиці показників діяльності підприємства, установи, організації, закладу з питань охорони праці учасника міського огляду-конкурсу, які вплинули на досягнутий рівень охорони праці.

    1. Переможцями міського огляду-конкурсу визнаються підприємства, установи, організації, заклади різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю та здійснюють свою діяльність на території міста, якими досягнуто кращих показників щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці та набрали найбільшу кількість балів в своїх номінаціях відповідно до додатку 3 до Положення.

3.5. Переможці визначаються в номінаціях серед:

- великих підприємств (кількість працюючих понад 500);

- середніх підприємств (кількість працюючих від 100 до 500 чоловік);

- малих підприємств (кількість працюючих до 100 чоловік),

- комунальних підприємств, закладів освіти, охорони здоров’я;

- суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг.

3.6. У кожній номінації має бути не менше двох учасників.

3.7. Критеріями оцінювання стану і умов охорони праці є:

- виконання вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів України з питань охорони праці;

- наявність функціонуючої системи управління охороною праці;

- організація, координація і контроль стану охорони праці керівництвом;

- виконання заходів з охорони праці, їх практичне застосування;

- виконання умов колективного договору щодо охорони праці і здоров’я, покращення умов праці та профілактики професійної захворюваності серед працівників;

- наявність оптимальних гігієнічних умов праці;

- результати атестації робочих місць згідно з вимогами чинного законодавства;

-відсутність виробничого травматизму та професійних захворювань.

3.8. Визначається один переможець в кожній номінації.

3.9. Рішення організаційного комітету про результати проведення міського огляду-конкурсу затверджується протоколом комітету, який підписує голова комітету та його секретар.

3.10. Фінансування заходу здійснюється за рахунок міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Керуючий справами виконавчого окмітету Ю. Сабій

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д. Білоус

Додаток 1

до Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

Голові організаційного комітету з проведення щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці

___________________________________

___________________________________

(Посада, П.І.Б.)

З А Я В А

Прошу визнати ____________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, закладу, суб'єкту господарювання)

__________________________________________________________________________________

як учасника щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці за підсумками 20__ року.

Таблиця показників діяльності з питань охорони праці додається.

З умовами проведення, термінами подання матеріалів щодо участі в огляді-конкурсі та вимогами щодо їх заповнення ознайомлений.

_____________________ ____________________ _____________________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Дата

МП

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д. Білоус

Додаток 2

до Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

ТАБЛИЦЯ*
показників діяльності з питань охорони праці

________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, закладу)
_________________________________________________________________________________

(за _____________ рік)

  1. Адреса учасника________________________________________________________________
  2. Організаційно-правова форма____________________________________________________
  3. Основний вид діяльності________________________________________________________
  4. Форма власності________________________________________________________________
  5. Середньооблікова чисельність працюючих_________________________________________
  6. Річний фонд оплати праці_______________________________________________________
  7. Адреса електронної пошти_______________________________________________________

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Період, попередній звітному

Звітний період

1

2

3

4

5

1.

Чисельність працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці

 чол.

1.2.

Кількість робочих місць, атестованих за умовами праці

 у % до норми

2.

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно норм

у % до норми

3.

Забезпечення працівників санітарно-побутовими засобами та приміщенням

у % до норми

4.

Дані по травматизму

4.1.

Загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом

 чол.

4.2.

Кількість смертельних нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом

 чол.

4.3.

Кількість осіб, яким встановлено професійне захворювання

 чол.

5.

Кількість спеціалістів по охороні праці:

нормативна

 чол.

фактична

чол.

6.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці

є/немає

7.

Наявність та функціонування СУОП

є/немає

8.

Виконання Плану-заходів з охорони праці:

8.1.

кількість запланованих заходів

8.2.

з них виконано

9.

Витрати на заходи щодо створення безпечних умов праці (ст.19 ЗУ «Про охорону праці»)

тис. грн. та у %

10.

Проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників від загальної кількості працюючих в даному році

 %

11.

Проходження періодичного медичного огляду працівників від загальної кількості працюючих в даному році

 %

12.

Організація проведення щозмінного медичного огляду працівників

є/немає

13.

Наявність розділу "Охорона праці" у колективному договорі

 є/немає

14.

Забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння

 у % до норми

15.

Проведення модернізації та заміни основного технологічного обладнання

 тис. грн.

*В таблиця зазначаються достовірні данні без виправлень та у вказаних одиницях виміру.

Керівник ____________________
(посада)

_____________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

________________________
(телефон керівника)

 

Виконавець: ____________________
(посада)

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________
(телефон виконавця)

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

 

управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

Федерація профспілок Хмельницькій області

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в місті

 

________________________
(посада)

________________________
(посада)

________________________
(посада)

 

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

________________________
(дата)

________________________
(дата)

________________________
(дата)

 

М. П.

М. П.

М. П.

 
       

 

ПОГОДЖЕНО

Управління Держпраці у Хмельницькій області

________________________
(посада)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________
(дата)

М. П.

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д. Білоус

Додаток 3

до Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці

ОЦІНКА
показників діяльності з питань охорони праці

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Цифровий показник

Оцінка в балах

1

2

3

4

5

1.

Кількість робочих місць, атестованих за умовами праці:

100% - 10 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

2.

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно норм:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

3.

Забезпечення працівників санітарно-побутовими засобами та приміщенням:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

4.

Виробничий травматизм:

відсутність виробничого травматизму – 10 балів;

зниження виробничого травматизму з порівнянням попереднього року до 1 – 1 бал;

на 1 і більше – 5 балів

5.

Кількість спеціалістів по охороні праці:

100% до норми – 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

6.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці – 5 балів;

при відсутності бали не нараховуються

7.

Наявність та функціонування СУОП:

в наявності – 5 балів;

при відсутності бали не нараховуються

8.

Виконання Плану-заходів з охорони праці:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

9.

Витрати на заходи щодо створення безпечних умов праці:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%.

10.

Проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників від загальної кількості працюючих в даному році:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

11.

Проходження періодичного медичного огляду працівників від загальної кількості працюючих в даному році:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

12.

Організація проведення щозмінного медичного огляду працівників:

Організовано – 5 балів;

не організовано – бали не нараховуються

13.

Наявність розділу "Охорона праці" у колективному договорі:

в наявності – 5 балів;

немає – бали не нараховуються

14.

Забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння:

100% - 5 балів;

менше 100% - бали не нараховуються

%

15.

Проведення модернізації та заміни основного технологічного обладнання:

проведено – 5 балів;

не проводилась - бали не нараховуються

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д. Білоус

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 09 березня 2017, 19:27
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02